...

Ulga na ekspansję  – reklama rozliczona w zeznaniu

Ulga na ekspansję, zwana prowzrostową, obejmuje działania promujące własny biznes podejmowane w celu zwiększenia przychodów. Pozwala ona zmniejszyć podatek PIT lub CIT, jeśli firma ponosi koszty by więcej klientów dowiedziało się o jej produktach i kupowało je zarówno w Polsce jaki i za granicą.
Wpis dodany:
Adam Mozdżeń
Adam Mozdżeń

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez ministerstwo finansów za 2022 r. (tj. w pierwszym roku obowiązywania ulgi)  skorzystało z niej ponad 800 podatników, choć uprawnienia do niej ma dużo więcej przedsiębiorców. Przyczyną takiego stanu jest z jednej strony niewiedza o przysługującej uldze a z drugiej obawa przed jej korzystaniem.

Co daje nowa ulga?

Wydatki objęte ulgą można rozliczyć dwa razy (w sumie 200%), bo i jako normalny koszt działalności i jako dodatkowe obniżenie podstawy opodatkowania. (oczywiście w ciągu roku można tak odliczyć maksymalnie 1 mln złotych).

Jakie koszty uprawniają do skorzystania z ulgi

Z ulgi można skorzystać  ponosząc koszty:

– uczestnictwa w targach (organizacji miejsca wystawowego),

– zakupu biletów lotniczych zarówno dla podatnika jak i pracowników włącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem,

– działań promocyjno-informacyjnych (np. zakup przestrzeni reklamowej, przygotowanie strony internetowej, publikacji prasowych itp.),

– dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów,

– przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów – tzw. certyfikatów rejestracji znaków towarowych,

–  przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert kontrahentom,

Warunki skorzystania z odliczeń

Warunkiem skorzystać z ulgi, jest aby w ciągu dwóch lat po roku, w którym przedsiębiorca poniósł tego rodzaju wydatki, wykazał on, że nastąpiło zwiększenie przychodu ze sprzedaży swoich produktów lub wystąpiła sprzedaż nowych wyrobów w danym kraju albo sprzedaż produktów w kraju, w którym nie były one dostępne.

W przypadku poniesionych kosztów na reklamę czy udział w targach założyć należy, że powinny one wpłynąć bezpośrednio na zwiększenie sprzedaży danego towaru. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie brany jest pod uwagę łączny wzrost sprzedaży w przedsiębiorstwie, ale tylko tego konkretnego produktu. W przypadku wejścia na kolejne rynki zbytu należy ustalić czy doszło do wejścia na nowy teren działalności. W przypadku  gdy  nigdy nie sprzedawaliśmy naszych towarów w danym rejonie, a zaczęliśmy tam działalność po wniesionych nakładach marketingowych, to w takim przypadku można mówić o ekspansji.

Podkreślić należy również, że ulga przeznaczona jest dla firm, które same tworzą produkty i je sprzedają niepowiązanym z nimi podmiotom. Nie mają do niej prawa firmy, które nabywają gotowe już towary w celu ich dalszej odsprzedaży lub jest to produkcja na zamówienie innego przedsiębiorstwa. W praktyce właśnie kwalifikacja sprzedaży stanowi główny problem czy dana sprzedaż podlega uldze czy nie.

Np. w interpretacji wydanej we styczniu 2024 o nr 0111-KDIB2-1-4010.405.2023.3.DD) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie uznał poglądu Spółki handlującej woreczkami nie tylko własnej produkcji, ale też kupowanymi od kontrahentów, po czym przez nie modyfikowanymi przez nałożenie druku. Firma planowała wejść na rynki zagraniczne, by sprzedawać tam nabyte towary, które zostały przez nią dostosowane na potrzeby klienta. Ty tym samym wydatki z tym związane chciano ująć przy rozliczaniu ulgi na ekspansję.

Organ podatkowy nie zgodził się z tym wskazując, że intencją ustawodawcy było objęcie tą preferencją wyłącznie produktów stanowiących rzeczy (przedmioty materialne) wytworzone przez podatnika.

Obecnie zaproponowano aby ww. ulgę  mogli  stosować ją także usługodawcy oraz firmy wytwarzające rzeczy niematerialne, tj. twórcy wartości niematerialnych i pranych , takich jak  książki, gry komputerowe oraz filmy.

Ogólne zasady stosowania przedmiotowej ulgi.

 – Rozliczenia dokonujemy w zeznaniu za rok, w którym poniesiono wydatki,

– ulga nie przysługuje podatnikom na ryczałcie ewidencjonowanym, a w przypadku przedsiębiorców podlegających PIT prawo do ulgi nabywają przedsiębiorcy rozliczający się  według zasad ogólnych oraz liniowo,

– podatnik, który nie skorzystał w zeszłym roku z ulgi, ma prawo do korekty,

– prawa do ulgi nie traci również przedsiębiorca, który nie może z niej skorzystać z uwagi na wykazaną stratę z działalności albo wielkość dochodu niższą od kwoty przysługujących mu odliczeń. W takim przypadku odliczenia można dokonać  –w całej kwocie lub w pozostałej części – w składanych zeznaniach za 6 kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym zaczął korzystać z odpisów lub miał do nich prawo.

Podstawa prawna:

– art. 18eb ustawy o p.d.o.p.,

– art. 26gb ustawy o p.d.o.f,

Zapisz się do newslettera

Regularnie odbieraj artykuły, ebooki i porady, które pomogą Ci rozwinąć Twój biznes. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny. W każdej chwili możesz zrezygnować. Zgodzisz się, że to uczciwa propozycja, prawda? Wypełnij formularz.