...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako atrakcyjna forma prowadzenia działalności

Wybór formy prawnej działalności jest jedną z pierwszych decyzji, jaką musi podjąć każdy przedsiębiorca. Szczególnie ważnymi aspektami wymagającymi rozważenia przy podjęciu tej decyzji jest określenie odpowiedzialności właścicieli za zobowiązania spółki oraz wybór sposobu opodatkowania. W tym kontekście spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) może wydawać się atrakcyjnym rozwiązaniem. Jednak czy rzeczywiście jest to zawsze najlepsza opcja?
Wpis dodany:
Adam Mozdżeń
Adam Mozdżeń
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Korzyści związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi atrakcyjną formę prowadzenia działalności ze względu na jej korzystne opodatkowanie oraz ochronę interesów wspólników. W szczególności, dla podatników rozpoczynających działalność lub osiągających roczny obrót do 9 654 tys. złotych(równowartość kwoty 2.000 tys. Euro – stan na rok 2022), preferencyjna stawka podatku w wysokości 9% stanowi istotną ulgę podatkową. Ponadto, w przypadku spółek posiadających co najmniej dwóch wspólników, ci ostatni są zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. W ten sposób, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa oraz minimalizację ryzyka dla wspólników, co stanowi jej istotną zaletę w porównaniu z między innymi jednoosobową działalnością gospodarczą lub spółką jawną czy cywilną.

Inne czynniki, jakie warto wziąć pod uwagę decydując się na prowadzenie działalności w formie spółki  z o.o. to między innymi:

  • Pełna księgowość – spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenie pełnej księgowości. Z jednej strony można uznać to za wadę z uwagi na większe koszty związane z obsługą księgową oraz więcej obowiązków związanych dokumentowaniem operacji. Z drugiej strony pełna księgowość, choć nieznacznie droższa, pozwala na uzyskanie znacznie większej ilości informacji na temat sytuacji finansowej spółki, które mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji przez Zarząd i właścicieli,
  • Spółka z o.o. posiada osobowość prawną, co oznacza, że posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Może zatem działać we własnym imieniu i zaciągać zobowiązania, nabywać prawa, w tym własność nieruchomości, a także pozywać i być pozywana.
  • Możliwość zarejestrowania spółki z o.o. przez Internet dzięki uproszczonej procedurze założenia za pomocą systemu teleinformatycznego. W tej procedurze możliwe jest dokonanie rejestracji spółki w ciągu jednego dnia.
  • W przypadku spółek z udziałem większej ilości wspólników możliwe jest precyzyjne ustalenie zasad funkcjonowania spółki w taki sposób, by zabezpieczyć interesy wszystkich wspólników i zapewnić sprawne zarządzanie oraz sprawny nadzór nad spółką.
  • Spółka z o.o. znacznie ułatwia sprzedaż bądź przekazanie biznesu kolejnym pokoleniom w procesie sukcesji.

Jak działa opodatkowanie spółki z o. o.

Opodatkowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega dwuetapowej procedurze. W pierwszym etapie, spółka jest traktowana jako osobny podmiot i jej dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, wg stawki odpowiednio 19% lub 9% w przypadku małych podatników, którzy dopiero rozpoczynają działalność lub osiągają roczny obrót do 9.654 tys. złotych. W drugim etapie, podatek dochodowy jest pobierany od kwoty, która zostanie podzielona między właścicieli spółki w formie dywidendy. Stawka tego podatku wynosi 19 %. Efektywne opodatkowanie spółki z o.o. wynosi 26,29 % w przypadku małego podatnika oraz 34,39 % w przypadku pozostałych podatników.

Warto również zauważyć, że w przypadku wynagrodzenia dla członków zarządu spółki sprawujących funkcję na podstawie uchwały (powołania) podatek dochodowy od tego wynagrodzenia podlega opodatkowaniu w formie podatku PIT oraz obowiązkowi opłacenia składki zdrowotnej. Nie występuje jednak obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Stawki podatku wynoszą odpowiednio 12% lub 32%, w zależności od progu podatkowego, w którym dana osoba się znajduje. Do kwoty dochodu 120.000,00 zł rocznie płaci się od niego 12% podatku dochodowego, a po przekroczeniu progu, stawka podatku wynosi 32%. Natomiast składka zdrowotna wynosi 9 %. Możliwe jest zatem osiąganie dochodu z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w kwocie nieprzekraczającej kwoty 120.000,00 złotych rocznie przy obciążeniach ogółem w wysokości 21 %. Niezależnie od tego wspólnik spółki z o.o., w razie wystąpienia zysku uprawniony jest do otrzymania dywidendy zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Wybór opodatkowania w formie estońskiego CIT-u

Od 2021 roku przedsiębiorcy mogą ponadto rozważyć możliwości związane z ograniczeniem efektywnego opodatkowania do 25 % lub 20 % (w przypadku małego podatnika), korzystając z estońskiego CIT-u.

Estoński CIT stanowi atrakcyjną opcję dla przedsiębiorców dążących do minimalizacji obciążeń podatkowych. W porównaniu z tradycyjnymi systemami podatkowymi, estoński CIT pozwala na obniżenie stawek podatkowych i ograniczenie obowiązków związanych z prowadzeniem odrębnej księgowości podatkowej (na temat Estońskiego CIT piszę więcej  w innych artykułach na blogu).

Główną zaletą estońskiego CIT-u jest fakt, że podatek dochodowy jest, z pewnymi wyjątkami, pobierany dopiero w momencie wypłaty zysku, a nie już na etapie osiągnięcia przez firmę dochodu. Dzięki temu, spółki mogą w pewnym zakresie samemu zadecydować o momencie zapłaty podatku, a w przypadku gdy wypracowane środki chcą pozostawić w spółce, np. celem zainwestowania, w ogóle nie płacić podatku.

Należy jednak pamiętać, że aby móc skorzystać z estońskiego CIT-u, spółki muszą spełnić określone wymagania, m.in.:

  • Przychody spółki nie mogą przekraczać 50% wszystkich przychodów uzyskiwanych z działalności operacyjnej.
  • Spółka, która chce wybrać opodatkowanie ryczałtem, musi zatrudniać co najmniej 3 osoby na umowę o pracę przez co najmniej ok. 300 dni w roku podatkowym lub na podstawie innej umowy, ale wydatki na wynagrodzenia innych umów muszą stanowić co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
  • Udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami spółki mogą być tylko osoby fizyczne.
  • Spółka nie może posiadać udziałów ani akcji w innych spółkach.

Spółka z o. o. a obowiązek prowadzenia księgowości

Wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, co oznacza dokładne rejestrowanie wszystkich operacji finansowych związanych z działalnością spółki. Oprócz księgowania faktur sprzedażowych i kosztowych, należy także ewidencjonować wszystkie operacje kasowe i bankowe oraz wszystkie inne transakcje mające wpływ na sytuację finansową jednostki.

Wypłacanie pieniędzy z konta firmy oraz zasilanie konta środkami zewnętrznymi jest możliwe tylko w przypadku istnienia konkretnej podstawy do takiej operacji, np. umowy pożyczki czy wypłaty tytułem zaliczki na poczet dywidendy. Wszelkie przepływy pieniężne do i ze spółki muszą być dokładnie rejestrowane w księgach.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych ma istotne znaczenie dla spółki z o.o., ponieważ umożliwia dokładne monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz umożliwia podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. Księgi rachunkowe pozwalają na sprawne i rzetelne przygotowywanie raportów finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat czy opracowane dla potrzeb zarządu analizy rentowności poszczególnych usług czy produktów. Dzięki tym dokumentom zarząd może analizować sytuację finansową spółki oraz w świadomie zarządzać przedsiębiorstwem.

Podsumowanie

Wybór najlepszej formy prowadzenia działalności zależy od wielu czynników, takich jak wielkość biznesu, stopień ryzyka, ilość wspólników czy preferencje podatkowe. Dlatego, zanim zdecydujesz się na konkretną formę, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację i skonsultować się z ekspertem Tactis, który pomoże dobrać najlepsze rozwiązanie.

Jeśli Twoja działalność jest niewielka i nie wiąże się z dużym ryzykiem finansowym, to prowadzenie spółki z o.o. może nie być opłacalne. W takim przypadku lepszym wyborem może być spółka osobowa, w tym spółka komandytowa, lub jednoosobowa działalność gospodarcza, ponieważ nie będziesz musiał ponosić wysokich kosztów ani inwestować dużych środków.

Jeśli interesujesz się prowadzeniem biznesu lub planujesz rozpocząć działalność gospodarczą, sprawdź nasze poprzednie publikacje. Znajdziesz w nich wiele wartościowych informacji i praktycznych wskazówek dla przedsiębiorców na temat estońskiego CIT-u. Zachęcamy Cię również do śledzenia naszych kolejnych wpisów, które będą związane z prowadzeniem spółki komandytowej oraz jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zapisz się do newslettera

Regularnie odbieraj artykuły, ebooki i porady, które pomogą Ci rozwinąć Twój biznes. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny. W każdej chwili możesz zrezygnować. Zgodzisz się, że to uczciwa propozycja, prawda? Wypełnij formularz.